Stanevičienė, S., Treigienė, A.

Mycological and lichenological investigations in former Soviet military forestries in Lithuania. Micromycetes: Erysiphaceae Lev. [Mikologiniai ir lichenologiniai tyrimai buvusiose sovietinėse karinėse girininkijose Lietuvoje. Mikromicetai: milteniniai (Erysiphaceae Lev.)

Select year