Tsurykau A., Travkin V.E., Korchikov E.S.

Lichenicolous fungi new to Orenburg region, southern part of European Russia [Europinės Rusijos pietinės dalies Orenburgo srities nauji lichenizuoti grybai]

Abstract Twenty two species of lichenicolous fungi are reported as new to Orenburg region. Of these, Didymocyrtis cladoniicola is new to European Russia; Lichenoconium lichenicola, Marchandiomyces corallinus, Merismatium decolorans, Phoma peltigerae and Roselliniella cladoniae are new to the southern part of European Russia.

Doi https://doi.org/10.1515/botlit-2017-0005

Keywords biodiversity, distribution, forest, new records, steppe

Full text

Select year